Avís legal

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB WWW.BREINCO.COM

I.- Condicions d’accés
BREINCO.COM és una web la titularitat de la qual pertany a INDUSTRIAL BREINCO, S.A. (d’ara endavant, BREINCO), amb domicili a Llinars del Vallès, Carretera de Cardedeu a Dosrius, Km. 6,5, i amb CIF A-08.946.238.

En un principi la utilització del web és de caràcter gratuït, i en algun cas, aquesta utilització podria estar subjecta a Condicions Generals i Condicions Particulars d’utilització. Per això, l’accés i la utilització dels serveis del web significarà l’acceptació –si escau- de les Condicions esmentades.

S’entendran com a “Condicions Generals” les que consten en aquest avís legal, així com qualsevol altra mostrada en el portal, que no exigeixi el consentiment exprés de l’usuari. L’usuari del web WWW.BREINCO.COM, pel sol fet d’accedir-hi, presta consentiment exprés a aquestes “Condicions Generals”, i en especial, a la Política de Privadesa i Protecció de Dades.

Les “Condicions Generals”, si escau, es mostraran a l’usuari en el moment de realitzar-se la contractació dels serveis o en el moment d’accedir als continguts que requereixin l’acceptació expressa d’aquestes Condicions Generals.

L’usuari accedeix al web i als seus continguts conforme a la bona fe, i haurà d’utilitzar els serveis, programes, intranet i qualssevol altres que siguin susceptibles d’utilització, amb la deguda diligència, evitant causar cap dany a BREINCO i a tercers, i la introducció de virus. En conseqüència, l’usuari serà responsable del mal ús del web, i dels eventuals danys i perjudicis que es produeixin a BREINCO o a tercers a causa d’aquest mal ús.

II.- Contingut, termes legals i responsabilitats
El web conté articles, textos, dades tècniques, especificacions, imatges i fotografies i altres continguts elaborats per BREINCO i altres empreses del grup, que són de propietat exclusiva seva, els quals tenen fins merament informatius, i en alguna ocasió podrien no reflectir l’actualitat. La falta d’actualització d’aquests continguts no generarà cap tipus de responsabilitat a BREINCO, que igualment podrà, en qualsevol moment, modificar aquests continguts i/o substituir-los per uns de nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els Continguts del web no poden ser considerats, en cap cas, com a especificacions tècniques ni fitxes tècniques dels productes BREINCO. No existirà cap tipus de relació comercial, ni cap tipus de relació pel sol fet de l’accés al web per part dels usuaris.

En el cas que existeixin enllaços (links) amb diverses pàgines web, BREINCO no se’n farà responsable del contingut, ja que no té cap control sobre aquestes pàgines. Igualment, l’existència dels enllaços esmentats no suposarà cap contracte ni relació comercial entre BREINCO i el titular del web enllaçada.

L’usuari, en accedir al web, ho fa pel seu propi compte i risc. BREINCO no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència de virus al web. Així mateix, el titular del web, les empreses del grup, els seus col•laboradors, socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualssevol danys derivats de la utilització d’aquesta web, ni per cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, BREINCO no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

III.- Propietat Intel•lectual i Industrial
BREINCO.COM, i tots els productes marca BREINCO i BREINCO BLUEFUTURE, ENVIRO URBAN MANAGEMENT, ENVIRO i TRANSBLOCS, són Copyright © titularitat d’IDUSTRIAL BREINCO, S.A. Queden reservats tots els drets.

La totalitat dels Continguts d’aquesta web, com ara textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element gràfic identificable amb els productes BREINCO o de qualsevol de les empreses del grup, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels continguts que hi estan inclosos, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, són propietat del titular del web.

S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels Continguts del web, amb el propòsit d’utilitzar-los amb un fi personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts del web o qualsevol ús que tingui fins públics o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit del titular del web, i en qualsevol cas estarà subjecte a la condició que sempre es faci referència explícita a BREINCO i a la seva titularitat.

IV.- Política de Privadesa. Protecció de dades.
Responsable Identitat
INDUSTRIAL BREINCO, S.A – CIF A-08.946.238
Direcció postal: Llinars del Vallès, Carretera de Cardedeu a Dosrius, Km. 6,5
Telèfon: (+34) 938 460 951
Correu electrònic: dpd@breinco.com

En compliment del Reglament General de Protecció de dades RGPD 2016/679 UE, l’informem que les seves dades personals formen part dels nostres fitxers automatitzats i no automatitzats de Clients, degudament legalitzats a l’AEPD, amb la finalitat de donar el servei contractat, oferir-li productes i serveis rel.lacionats amb els sol.licitats, enviar-li informació de promocions, subscriure’l a la nostra newsletter, comunicar-nos via correu electrònic, fidelitzar-lo com a client i realitzar els tràmits administratius i comptables de la seva comanda. Les dades no es cediran a tercers excepte a aquelles empreses que realitzen la gestió administrativa i per compliment d’obligacions legals.

Les dades proporcionades es conservaran mentre duri la rel.lació contractual i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a:
Llinars del Vallès, Carretera de Cardedeu a Dosrius, Km. 6,5. o dpd@breinco.com

IV.I.- Dades de caràcter no personal
L’usuari, pel sol fet d’accedir al web, presta el seu consentiment exprés a l’ús de cookies, i en conseqüència, en cas d’utilització, l’usuari n’accepta l’ús i seguiments d’IP. L’analitzador de tràfic del lloc web utilitza cookies i seguiments d’IP que permeten recollir dades amb finalitats estadístiques: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. Tanmateix, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet. En cap cas, les cookies proporcionen dades personals de l’usuari. Aquestes dades tindran la consideració de “dades no personals” ja que no poden ser associades a una persona física concreta, i per tant BREINCO serà lliure d’utilitzar-les, cedir-les, emmagatzemar-les, i donar-los qualsevol tractament que consideri oportú.

IV.II.- Dades de caràcter personal

IV.II.I. Fins del tractament de les seves dades de caràcter personal

  1. L’ús de la pàgina web WWW.BREINCO.COM, pot requerir en determinats moments dades de caràcter personal de l’usuari. El subministrament de les dades a BREINCO per part de l’usuari, implica la plena conformitat d’aquest amb el contingut íntegre d’aquest AVÍS LEGAL, i especialment amb les condicions exposades en relació amb la Política de Privadesa i Protecció de Dades. En cas que l’usuari no desitgi subministrar les seves dades, no està obligat a fer-ho, encara que si ho fa, estarà acceptant el contingut íntegre d’aquesta Política de Privadesa i Protecció de Dades.
  1. Les dades subministrades per l’usuari, tindran com a finalitat la seva incorporació als fitxers propietat d’INDUSTRIAL BREINCO, S.A. (d’ara endavant, BREINCO) i de la resta d’empreses del grup (si escau), amb el fi de trametre a l’usuari “informacions comercials” i d’altre tipus, que puguin ser del seu interès, i referents a productes fabricats i/o comercialitzats per BREINCO i la resta d’empreses del grup.

Les “informacions comercials” que seran trameses a l’usuari podran consistir (a tall d’exemple) en: catàlegs de productes i/o serveis, tarifes de preus, respostes a consultes tècniques, newsletters, invitacions a esdeveniments i/o presentacions de productes, etc.

En cas que es formuli la resposta a alguna pregunta o qüestió plantejada per l’usuari a BREINCO, i igualment en relació amb la informació tècnica continguda al web i en les ”informacions comercials”, aquesta consulta i/o informació, no tindrà en cap cas el caràcter d’assessorament tècnic, ni es podrà reputar com a tal, subministrat per part de BREINCO. En conseqüència, les informacions comercials esmentades i les respostes elaborades per BREINCO tindran un caràcter merament indicatiu i informatiu, sense que amb elles es pugui substituir l’assessorament personalitzat i professional, pels tècnics que correspongui. BREINCO no respon en cap cas de l’exactitud i correcció d’aquestes respostes, per la qual cosa el seu eventual error i/o inconcreció, no podran suposar en cap cas cap tipus de responsabilitat per part de BREINCO.

  1. Igualment, BREINCO es reserva expressament el dret d’utilitzar les dades subministrades pels usuaris amb el fi de desenvolupar i millorar els serveis i productes fabricats i/o comercialitzats per BREINCO o qualsevol empresa del grup. Igualment, l’usuari autoritza expressament BREINCO a trametre-li qüestionaris i/o enquestes de satisfacció, amb la finalitat de conèixer les seves preferències, així com a emmagatzemar els resultats d’aquestes accions, enquestes i/o qüestionaris.
  1. L’usuari, també autoritza BREINCO perquè utilitzi les dades amb la finalitat de trametre-li les informacions relatives a canvis i actualitzacions en els serveis i productes fabricats i/o comercialitzats per BREINCO i altres empreses del grup.
  2. L’usuari autoritza expressament BREINCO perquè cedeixi l’ús de les dades recollides a la resta d’empreses del grup, que podran incorporar aquestes dades als fitxers que siguin de titularitat d’aquestes.

IV.II.II. Drets de l’Usuari
Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través del web tindran els drets que els reconegui en cada moment la legislació relativa a la protecció de Dades de Caràcter Personal i Llei de Serveis de la Societat de la Informació, i en especial queden garantits per BREINCO els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades, acomplint així plenament allò que disposa a aquest efecte el Reglament General de Protecció de Dades RGPD 2016/679 UE.
Els drets esmentats es podran exercitar per escrit, al domicili del titular del web facilitat a l’apartat I d’aquest avís (Condicions d’ús), o bé per correu electrònic a l’adreça dpd@breinco.com.
Queden garantits els següents drets:

  1. El dret d’accés quedarà garantit amb la condició que l’usuari comuniqui a BREINCO les seves dades a l’adreça de correu electrònic o a l’adreça postal que consta a l’AVÍS LEGAL (hipervincle a AVÍS LEGAL), indicant que desitja consultar les dades.
  2. El dret de rectificació es podrà exercitar mitjançant comunicació escrita tramesa per l’usuari a BREINCO a l’adreça de correu electrònic o a l’adreça postal que consta a l’AVÍS LEGAL (hipervincle a AVÍS LEGAL), indicant les noves dades, o bé emplenant el formulari de registre amb la informació actualitzada.
  3. Els drets de cancel•lació i oposició s’hauran d’exercitar mitjançant comunicació escrita a BREINCO a l’adreça de correu electrònic o a l’adreça postal que consta a l’AVÍS LEGAL (hipervincle a AVÍS LEGAL), amb indicació expressa per part de l’usuari del seu desig de cancel•lar o eliminar les dades que consten en els fitxers de BREINCO.

BREINCO es reserva el dret de no tramitar aquelles sol•licituds que siguin excessivament reiterades (cas en què es procedirà a l’ eliminació de les dades de l’usuari), o aquelles sol•licituds que impliquin un esforç desproporcionat o que puguin posar en risc la privadesa de tercers, que resultin inviables o bé que no quedin emparades per la normativa legal vigent a cada moment.
BREINCO garanteix en tot moment que les dades de caràcter personal que s’hagin obtingut a través del web tindran la protecció necessària a fi d’evitar-hi l’accés no autoritzat o la seva alteració, pèrdua, o emmagatzematge indeguts.

IV.II.III. Deures de l’usuari
L’usuari està obligat en tot moment a subministrar informació veraç, quan BREINCO li ho demani, i sempre que vulgui romandre en el fitxer creat per BREINCO amb la finalitat de trametre les informacions comercials indicades en el punt I d’aquest avís.

L’usuari declara expressament ser major d’edat, i ser el titular directe de les dades subministrades a BREINCO, i seran responsabilitat expressa de l’usuari la inexactitud i/o l’ús indegut de les dades, fins i tot l’eventual usurpació d’identitat, de la qual BREINCO no respondrà en cap cas.

IV.II.IV. Consultes en matèria de Privadesa
L’usuari podrà, en qualsevol moment, consultar la Política de Privadesa, protecció de dades i confidencialitat vigent, i podrà fer-ho mitjançant la consulta de les condicions que consten en aquest avís legal. En cas que l’usuari tingui algun dubte específic sobre la política de protecció de dades i privadesa de BREINCO, podrà trametre una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic o a l’adreça postal que consta a l’AVÍS LEGAL, amb la finalitat d’aclarir la política de privadesa de BREINCO.

V.- Legislació aplicable, jurisdicció i domicili de contacte
Aquestes condicions generals queden expressament sotmeses a la Legislació espanyola, i seran competents els jutjats i tribunals espanyols i, en particular, els de la ciutat de Barcelona, per conèixer totes les qüestions suscitades sobre la seva interpretació, aplicació i acompliment.

L’usuari, mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals, renuncia expressament a qualsevol fur que li pugui correspondre.

Tenint en compte que l’únic mitjà de comunicació entre BREINCO i l’usuari és a través de l’adreça de correu electrònic facilitada, l’usuari presta el seu consentiment exprés perquè totes les comunicacions li siguin trameses per aquest conducte, llevat que l’usuari manifesti expressament el contrari. Si l’usuari no desitja rebre les informacions comercials a través de la seva adreça de correu electrònic, pot sol•licitar-ho de franc a: dpd@breinco.com indicant la seva negativa a rebre aquestes informacions comercials mitjançant el correu electrònic.