AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSICE

D’acord amb les obligacions previstes a la llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), INDUSTRIAL BREINCO S.A. manifesta que el domini www.breinco.com és propietat de INDUSTRIAL BREINCO S.A., amb CIF A08946238, i domicili a Crta. Cardedeu a Dosrius, Km.6,5 08450 LLINARS DEL VALLÈS (Barcelona).

Que INDUSTRIAL BREINCO S.A. consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el foli 95 del tom 6.037 de l’arxiu, llibre 5.330 de la secció 2ª, inscripció 1ª de la fulla número 71.216, avui fulla número B-73.993.

INDUSTRIAL BREINCO S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix a les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, INDUSTRIAL BREINCO S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informacions de les pàgines d’Internet de INDUSTRIAL BREINCO S.A. estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i informacions no vincularan a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de INDUSTRIAL BREINCO S.A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats per el contingut que pugui aparèixer en dites pàgines. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website son propietat exclusiva de INDUSTRIAL BREINCO S.A. o dels seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de INDUSTRIAL BREINCO S.A.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor de que les dades personals que vostè facilita en el formulari de contacte seran incorporades a un fitxer anomenat “Xarxes Socials i Marketing” responsabilitat de la mercantil INDUSTRIAL BREINCO S.A., CIF: A08946238. La finalitat d’aquest fitxers és la de gestionar la relació de negoci i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació de tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les seves dades, pot dirigir-se a: Crta. Cardedeu a Dosrius, Km.6,5 08450 LLINARS DEL VALLÈS (Barcelona) o bé, enviar un correu electrònic a [email protected].

PROPIETAT INDUSTRAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de INDUSTRIAL BREINCO S.A. Els drets de Propietat Intel·lectual i els drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixen des de ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de INDUSTRIAL BREINCO S.A., son propietat exclusiva d’aquesta, llevat que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectits en aquesta pàgina web, son marques degudament registrades per INDUSTRIAL BREINCO S.A., per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol us indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de INDUSTRIAL BREINCO S.A. l’ús que L’USUARI pugui dur a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Únicament per a ús personal i privat es poden descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de INDUSTRIAL BREINCO S.A.

INDUSTRIAL BREINCO S.A. no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. INDUSTRIAL BREINCO S.A. posseeix tots els drets a la propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix el software d’aquest website a la seva terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació Espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pugues correspondre-li.