vorades i guals

Vorades de vianants, vorades amb rigola, rigoles, vorades de jardí, vorades de transició, vorades per a pas de vehicles i passos de vianants. Guals de vianants, guals per a vehicles i cunetes per a conduir les aigües superficials.