urbanització

Elements urbans de transició: vorades, guals i graons.