Guals i vorades

Edificio ladrillo de hormigón Landbrick Blanco Marmol.

Plaça 11 de Setembre, Granollers. Barcelona. | Vorada de Jardí tj15 | 100 x 15 x 30 cm. Cor-ten | Standard®

Edificio ladrillo de hormigón Landbrick Blanco Marmol.

Detall | Gual v57vg | 107 x 40 x 57 cm. Mediterráneo | Standard®

Edificio ladrillo de hormigón Landbrick Blanco Marmol.

Detall | Gual peatonal v60 | 40 x 60 x 28 cm. Grey | Standard®

Edificio ladrillo de hormigón Landbrick Blanco Marmol.

Detall | Gual peatonal v60 | 40 x 60 x 28 cm. Grey | Standard®

Edificio ladrillo de hormigón Landbrick Blanco Marmol.

Detall | Gual peatonal v60 | 40 x 60 x 28 cm. Grey | Standard®

Edificio ladrillo de hormigón Landbrick Blanco Marmol.

Detall | Gual peatonal v57pg | 40 x 57 x 25 cm. Grey | Top-Complete®

Edificio ladrillo de hormigón Landbrick Blanco Marmol.

Detall | Vorada de Jardí f8 | 72 x 8 x 20 cm. Grey | Standard®

Vorades

És un element de forma prismàtica, massís i amb una secció transversal condicionada per l’ús de les superfícies exteriors de diferent naturalesa a les quals delimita.

Guals

Són les zones que modifiquen la seva estructura mitjançant plànols inclinats que comuniquen nivells diferents. Es divideixen en guals per als vianants i guals per a vehicles.

L’ordre VIV/561/2010, de l’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització d’espais públics urbanitzats, estableix els criteris a seguir per a la construcció de guals:

Estableix l’obligació de disposar d’una franja de paviment tàctil indicador direccional d’una amplària de 80 cm entre la línia que materialitza físicament el límit edificat del sòl i l’inici del gual per als vianants. Es col•locarà sobre el gual una franja de 60 cm de fons de paviment tàctil de botons al llarg de la línia de trobada entre el gual i la calçada.
Veure Paviments Tàctils

GUALS DE VEHICLES

Es defineixen com a zones de vorera que modifiquen la seva estructura per possibilitar l’entrada i sortida de vehicles des de la línia de façana fins a la calçada.

GUALS PER ALS VIANANTS

Es denominen guals per als vianants a les modificacions de les zones d’un itinerari per als vianants mitjançant plànols inclinats que comuniquen nivells diferents i que faciliten als vianants l’encreuament de les calçades destinades a la circulació de vehicles.

Vorada recta

barcelona
100 x 12 x 18 cm

t1
100 x 12 x 20 cm

t2
100 x 12 x 25 cm

t3
100 x 17 x 28 cm

t5
100 x 22 x 30 cm

Vorada especial

tr13
50 x 25 x 13 cm

tr37
50 x 37 x 25 cm

tr20
50 x 20 x 20 cm

tr25
50 x 25 x 28 cm

tr30
50 x 30 x 20 cm

Vorada de jardí

tj7
50 x 7 x 25 cm

tj8
100 x 8 x 20 cm

p2
100 x 8 x 20 cm

p1
100 x 8 x 20 cm

f8
100 x 8 x 20 cm

f8 a 112, f8 a 92,
f8 a 82, f8 a 72

112 / 92 / 82 / 72 x 8 x 20 cm

tj15
100 x 15 x 30 cm

t2p
100 x 15 x 25 cm

f15
100 x 15 x 30 cm

tj20p
100 x 20 x 20 cm

Vorada escaira

Vorada
convexa

Per a vorada t2 / t3 / t5

Vorada
còncava

Per a vorada t2 / t3 / t5

VORADA EMBORNAL

EMBORNAL
Per a t2
100 x 15 x 25 cm

EMBORNAL
Per a t3
100 x 17 x 28 cm

EMBORNAL
Per a t5
100 x 22 x 30 cm

VORADA CORBA

Radis
disponibles

VORADA
EMBORNAL

Per a vorada
t2 / t3 / t5

Radis
disponibles

VORADA CORBA

Per a vorada
t2 / t3 / t5