arquitectura

Lloses de gran format per façana ventilada, llosa per aplacat de paraments verticals i obra vista blanca de formigó.